Krav om politiattest for frivillige og ansatte i speideren

Speideren skal være et trygt sted å være for alle. Et viktig tiltak for å oppnå dette er kravet om politiattest, som gjelder for både Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere. Dette omfatter alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år eller med utviklingshemming. På disse sidene finner du praktisk informasjon om politiattest, søknadsprosessen og annet du kan ha bruk for i forbindelse med ordningen.

Kravet om politiattest gjelder ufravikelig for alle organisasjonsledd i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Det skal normalt innhentes politiattest for:

  • Alle ledere og assistenter i krets, korps og gruppe fra 15 år.
  • Voksne eller ungdom som er med mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over 3 eller flere sammenhengende dager eller 3 eller flere ganger i løpet av terminen, inkludert helgetur. Dette inkluderer foreldre og støttekontakter som er med en speider på møter, turer og liknende
  • Alle kursledere/kursstab og instruktører på speider-, rover- og lederkurs.
  • Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv som kommer inn under ordningen.
  • Alle ansatte i Norges speiderforbund.

Om gyldighetstid for politiattest

Politiattesten har tidsavgrenset gyldighet.

Gyldighetstiden for politiattesten regnes fra den datoen politiet utsteder attesten (utstedelsesdato).

Følgende gjelder:

  • For attester vist på gruppe-, krets-/korps- og forbundsnivå: Fem års gyldighetstid ved aktivt medlemskap.
  • Attester vist på gruppenivå er gyldig på alle nivåer og prosjekter.
  • For attester vist bare i forbindelse med et prosjekt (arrangement/kurs): 15 måneders gyldighetstid for prosjekter på samme nivå.

Politiattesten er å regne som «ferskvare»: Den kan bare vises fram inntil ett år fra utstedelsesdato. Attesten kan vises på flere nivåer i løpet av dette året.

Aktive medlemmer i grupper oppfordres til å vise politiattest til sin gruppe, da det vil dekke alle andre nivåer og prosjekter.

Her kan du søke om politiattest