Innkalling til gruppeting torsdag 12. mars 2020

Det innkalles med dette til gruppetingets årsmøte i Mjølner speidergruppe torsdag 12. mars 2020 kl. 1900 på Speiderhuset.

Saksliste :

1 Konstituering av gruppetinget :

a) valg av ordstyrer, stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen:

Ordstyrer:
Stemmekorps:
Referent:
Protokoll:

  1. godkjenning av innkalling
  2. godkjenning av saksliste
  3. godkjenning av forretningsorden

2 Saker :

  1. årsmelding 2019
  2. regnskap og revisjonsberetning 2019
  3. innsendte saker
  4. arbeidsplan 2020
  5. budsjett 2020 og fastsettelse av gruppekontingent 2021

3 Valg :

-gruppeleder/styreformann er ikke på valg og sitter ett år til.

-gruppeassistenter/styremedlemmer:
Ingvild Skirbekk Sagmoen er på valg og foreslås gjenvalgt for 2 år.
Arne Martin Furulund er ikke på valg.
Som ny gruppeassistent og styremedlem for 2 år foreslås Stian Ringstad.

-gruppens representanter til kretstinget

-regnskapsfører og revisor:
Anders Østerberg Johnsen foreslås gjenvalgt som regnskapsfører for 1 år
Siv Berg foreslås gjenvalgt som revisor for 1 år.

-andre valg :

-gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue) for 2 år:
Tommy Wernberg foreslås gjenvalgt.

-gruppens representant til husstyret for Speiderhuset :
Stian Ringstad er ikke på valg.
Og Tommy Wernberg som vararepresentant er heller ikke på valg.

Gunnar Jervell
gruppeleder